'SterowanieSyntezyMC145151_03

Bascom

Synteza częstotliwości w urządzeniu odbiorczym na pasmo 2m współpracującya z odbiornikiem CB-radio. W tym przykładzie występuje możliwość wybierania kanału bezpośrednio z klawiatury AT oraz przeszukiwanie pasma przy pomocy skanera. Krok przeszukiwania 12,5KHz. Kroki realizowane są przy pomocy polecenia Wait, bez Timera. Czynności obserwowane są na wyświetlaczu Lcd. Pamięć całkowicie zajęta.
Uwaga! Zamiast na 12,5KHz, napisałem program na programowanie kanałów i kroki co 125KHz.


'SterowanieSyntezyMC145151_03.bas

'Wybieranie kanału ręczne lub skaner. Kroki co 2 sek (Wait 2), bez Timer1.

'Przciśnij P5, a potem F2. Uruchomiłeś Skaner.

'Przyciśnij P4, wybierz zklawitury częstotliwość, a potem naciśnij F1. Kanał został uruchomiony.

'Tutaj, synteza sterowana jest bezpośrednio z procesora bez liczników rewersyjnych.

'Częstotliwość wpisujemy z klawiatury AT.

'Patrz schemat blokowy SterowanieSyntezyMC145151.png.

'Przykład: częstotliwość 145,125 MHz wpisujemy jednym ciągiem: 145125.

'Ze schematu blokowego wynika jaki musi być podział w syntezie dla uzyskania wpisanej częstotliwości.

'Wykonane zostanie działanie matematyczne celem uzyskania liczby podziału.

'Liczba podziału zostanie wpisana do zmiennej Wynik i do Bity.

'Po wciśnięciu F1 na wyjściach BCD pojawi się liczba podziału dla syntezy w kodzie binarnym.

'Liczba podziału zostanie wpisana do syntezy i otrzymamy wpisaną z klawiatury częstotliwość.

'Vco ustawi się na częstotliwość potrzebną do otrzymania f wprowadzonej z klawiatury.

'Krok syntezy 12,5KHz.

'Opracował Henryk Wydmuch.

'Pamięć zajęta w 98%.

'Procesor Atmega8.

'Zastosujemy oscylator RC wewnętrzny 8MHz, Fusebit ustawiony na 0100.

 

 $regfile = "m8def.dat"                                     'Dyrektyway dla kompilatora.

 $crystal = 8000000                                         'Zastosujemy generator wewnętrzny 8MHz.

Config Lcd = 16 * 2                                         'Konfigurujemy Lcd.

Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.3 , Db5 = Portc.2 , Db6 = Portc.1 , Db7 = Portc.0 , E = Portc.4 , Rs = Portc.5

                                       'LCD dłączony do Port 2, 3, 4, 6, 1, 0.

Config Keyboard = Pinb.1 , Data = Pinb.2 , Keydata = Keydata       'Keyboard=klawiatura, podłączona do Pinc.2 i 3.

        '

 Display Off                                                'Wyłącz Lcd.

 Waitms 300                                                 'Czekaj 300mS.

 Display On                                                 'Załącz Lcd.

 Cls

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'Wyjścia BCD.

 Config Pind.0 = Output                                     'A

 Config Pind.1 = Output                                     'B

 Config Pind.2 = Output                                     'C

 Config Pind.3 = Output                                     'D

 Config Pind.4 = Output                                     'E

 Config Pinb.6 = Output                                     'F

 Config Pinb.7 = Output                                     'G

 Config Pind.5 = Output                                     'H

 Config Pind.6 = Output                                     'I

 Config Pind.7 = Output                                     'J

 Config Pinb.0 = Output                                     'K

 Config Pinb.3 = Output                                     'L

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 Config Pinb.4 = Output                                     'Przycisk P4, gdy wybierzemy ręczne ustawianie kanału.

 Config Pinb.5 = Output                                     'Przycisk P5, gdy wybierzemy Skaner.

 Set Portb.5                                                '

 Set Portb.4                                                '

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 Deflcdchar 0 , 32 , 16 , 20 , 24 , 16 , 16 , 30 , 32       'Narysowano ł. (Rysujemy tutaj: Ctrl+L i LCD Designer).

 Deflcdchar 1 , 32 , 32 , 28 , 2 , 30 , 18 , 30 , 1         'Narysowano ą.

 Deflcdchar 2 , 1 , 2 , 15 , 8 , 6 , 1 , 15 , 32            'Narysowano ś.

 Deflcdchar 3 , 2 , 4 , 30 , 18 , 16 , 16 , 30 , 32         'Narysowano ć.

 Deflcdchar 4 , 32 , 32 , 30 , 18 , 30 , 16 , 30 , 4        'Narysowano ę.

 

Dim Kodklaw As Byte                                         'Deklarujemy zmienną Kodklaw, tu będzie umieszczany kod naciśniętego klawisza.

Dim Bity As Long

Dim Wynik As Long                                           'Deklarujemy 4 Bajty pamięci dla zmiennej.

Dim Policzlcd As Byte

Dim Zapis As String * 7                                     'Tu będzie słowo z sześciu przyciśnięć klawisza AT.

Dim Cb As Word                                              'Deklarujemy 2 Bajty pamięci dla zmiennej.

Dim Mix As Word                                             'Deklarujemy 2 Bajty pamięci dla zmiennej.

Dim Vco As Word                                             'Deklarujemy 2 Bajty pamięci dla zmiennej.

Dim Kwarc As Long                                           'Deklarujemy 4 Bajty pamięci dla zmiennej.

Dim Frekw As Word                                           'Deklarujemy 2 Bajty pamięci dla zmiennej.

Dim A1 As String * 1                                        'A1 jako zmienna tekstowa z jedną komórką pamięci.

Dim A2 As String * 2                                        '

Dim A3 As String * 3                                        '

Dim A4 As String * 1                                        '

Dim A5 As String * 1                                        '

Dim A6 As String * 2                                        '

Dim A7 As String * 3                                        '

 

   Kwarc = 88700                                            'Kwarc 17.734 x 5 = 88.7MHz (wpisujemy 88700).

   Cb = 27050                                               'CB jako pośrednia na kanale 27.05MHz (wpisujemy 27050).

   A4 = ","                                                 'W zmiennej A4 umieszczamy przecinek.

   Writeeeprom A4 , 12                                      'Wpisz zmienną A4 do Eprom, adres 12.

 

 Locate 1 , 1                                               'Pierwsza linia Lcd, od początku.

 Lcd "Nacisnij P4"                                          'Komunikat na Lcd.

 Lowerline                                                  'W drugiej linii Lcd.

 Lcd "  lub P5   "                                          'Komunikat na Lcd.

 Wait 2                                                     'Trzymaj komunikat 2 sek.

 Cls                                                        'Czść Lcd.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'Pierwsza pętla do ustalenia ręcznego wybierania f lub skanera.

'Przycisk P5 = skaner.

'Przycisk P4 = ręczne wybieranie.

 Do                                                         'Pierwsza pętla. Sprawdza, który przycisk wybraliśmy.

 If Pinb.5 = 0 Then                                         'Jeśli P5, to...

 Lcd "Skaner"                                               'Komunikat.

 Lowerline                                                  '

 Lcd "F2"                                                   '

 Wait 1                                                     'Trzymaj komunikat 1 sek.

 Cls                                                        'Następnie usuń go.

 Gosub B                                                    'Skocz do pdprogramu B (skanowanie).

 End If                                                     'Koniec warunku, gdy naciśnięto P5.

 

 If Pinb.4 = 0 Then                                         'Jeśli P4, to...

 Lcd "R" ; Chr(4) ; "czne"                                  'Komunikat.

 Lowerline                                                  '

 Lcd "wybieranie f "                                        '

 Wait 1                                                     'Trzymaj komunikat 1 sek.

 Cls                                                        'Następnie kasuj go.

  Gosub A                                                   'Skocz do pdprogramu A (ręczne wybieranie).

 End If                                                     'Koniec warunku, gdy naciśnięto P4.

 Loop                                                       'Powtarzaj pętlę.

 End                                                        'Koniec tej pętli.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'Podprogram A.

A:                                                          'Pętla ręcznego wybierania f.

 Do                                                         'Start pętli.

  Kodklaw = Getatkbd()                                      'Odczytywanie kodu klawiatury do zmiennej Kodklaw.

  If Kodklaw > 0 And Kodklaw < 127 Then                     'Jeśli naciśnięto klawisz, a liczba ASCI jest od 0 do 127...

  Incr Policzlcd                                            'Po naciśnięciu klawisza powiększaj Policzlcd o jeden.

 

  Select Case Policzlcd                                     'Sprawdzaj zawartość Policzlcd...

  Case 1 : Locate 2 , 1                                     'Jeśli naciśnięto klawisz ustaw kursor w drugiej linii, pozycja 1.

  Lcd Chr(kodklaw)                                          'Zamień numer ASCI klawisza na kod klawisza i pokaż.

   Zapis = Chr(kodklaw)                                     'Kod klawisza zapisz do zmiennej Zapis.

   A1 = Chr(kodklaw)                                        'Ten sam kod klawisza zapisz do zmiennej A1.

  Case 2 : Locate 2 , 2                                     '

  Lcd Chr(kodklaw)                                          '

   Zapis = Zapis + Chr(kodklaw)                             'Do zmiennej Zapis zapisz to co już miała i dodaj następny kod klwisza.

   A2 = A1 + Chr(kodklaw)                                   '

  Case 3 : Locate 2 , 3                                     '

  Lcd Chr(kodklaw) ; ","                                    'Pokaż na Lcd przecinek.

   Zapis = Zapis + Chr(kodklaw)                             '

   A3 = A2 + Chr(kodklaw)                                   '

   Writeeeprom A3 , 1                                       'Zapisz do Eprom zmienną A3, adres 1.

  Case 4 : Locate 2 , 5                                     '

  Lcd Chr(kodklaw)                                          '

   Zapis = Zapis + Chr(kodklaw)                             '

   A5 = Chr(kodklaw)                                        '

  Case 5 : Locate 2 , 6                                     '

  Lcd Chr(kodklaw)                                          '

   Zapis = Zapis + Chr(kodklaw)                             '

   A6 = A5 + Chr(kodklaw)                                   '

  Case 6 : Locate 2 , 7                                     '

  Lcd Chr(kodklaw) ; "   (i F1)"                            'Druga linia, pozycja 7 pokaż komunikat.

   Zapis = Zapis + Chr(kodklaw)                             '

   A7 = A6 + Chr(kodklaw)                                   '

   Writeeeprom A7 , 8                                       '

  Policzlcd = 0                                             '

   Frekw = Val(zapis)                                       'Zawartość zmiennej słownej zamień na cyfrową i zapisz do Frekw.

  End Select                                                'Koniec sprawdzania Policzlcd.

  Locate 1 , 1                                              'W pierwszej linii Lcd, pozycja 1...

  Lcd "Wybierasz f(MHz)"                                    'Pokaż komunikat.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'Działanie matematyczne (patrz sch. blok.):

  Mix = Frekw - Cb                                          'Częstotliwość wprowadzona z klawiatury(Frekw) - pośrednia (CB) = Mix.

  Vco = Mix - Kwarc                                         'Mix - częstotliwość kwarcowa (88.7MHz) = VCO.

  Wynik = Vco / 125                                         'VCO / 125 (czyli przez 12.5KHz, skok kanałowy) = Wynik (cyfra podziału w syntezie).

  Bity = Wynik                                              'Zmienna Bity przyjmuje wartość zmiennej Wynik.

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 If Kodklaw = 5 Then                                        'Jeli naciśnięto F1...

   Cls                                                      'Czyść Lcd.

   Readeeprom A3 , 1                                        'Odzcytaj zmienną A3 z Eprom, pozycja 1.

   Readeeprom A7 , 8                                        '

   Readeeprom A4 , 12                                       '

   Lcd "Frekw.: " ; A3 ; A4 ; A7                            'Pokaż komunikat i zawartość A3, A4, A7.

   Lowerline                                                'Druga linia Lcd.

   Lcd "Podzia" ; Chr(0) ; ": " ; Wynik                     'Pokaż komunikat i zawartoś rejestru Compare1a.

 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

'Portb.3 przyjmie poziom bitu 11 zmiennej Bity, itd.

 Portb.3 = Bity.11                                          'L. Dwunasta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.0 = Bity.10                                          'K. Jedenasta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.7 = Bity.9                                           'J. Dziesiąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.6 = Bity.8                                           'I. Dziewiąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.5 = Bity.7                                           'H. Ósma wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.7 = Bity.6                                           'G. Siódma wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.6 = Bity.5                                           'F. Szósta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.4 = Bity.4                                           'E. Piąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.3 = Bity.3                                           'D. Czwarta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.2 = Bity.2                                           'C. Trzecia wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.1 = Bity.1                                           'B. Druga wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.0 = Bity.0                                           'A. Pierwsza wartość binarnej zmiennej Bity.

 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 'To, jeśli chcesz zobaczyć jakie poziomy przyjmą Porty.

   'Cls

   'Lcd Portb.3   '

   'Lcd Portb.0   '

   'Lcd Portd.7   '

   'Lcd Portd.6   '

   'Lcd Portd.5   '

   'Lcd Portb.7   '

   'Lcd Portb.6   '

   'Lcd Portd.4   '

   'Lcd Portd.3   '

   'Lcd Portd.2   '

   'Lcd Portd.1   '

   'Lcd Portd.0   '

   'Lcd " " ; Bity

   'Lowerline                                                'Druga linia Lcd.

   'Lcd Bin(bity) ; " Zmienna"                               'Taką wartość ma zmienna Bity.

 '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

   End If                                                   'Koniec warunku gdy naciśnięto klawisz.

   End If                                                   'Koniec warunku gdy naciśnięto F1.

 Loop                                                       'Powtarzaj pętlę.

 End                                                        'Koniec pętli.

 Return                                                     'Wróć do programu (do pierwszej pętli).

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

B:

 Kodklaw = Getatkbd()                                       'Odczytywanie kodu klawiatury do zmiennej Kodklaw.                                  '

 Do                                                         'Pętla.

  If Kodklaw < 6 Then                                       'Jeśli naciśnięto klawisz < F2...

  Lcd "B" ; Chr(0) ; Chr(4) ; "dny klawisz"                 'Pokaż komunikat.

  Locate 2 , 1                                              '

  Lcd "Reset"                                               '

 Else                                                       'W przeciwnym razie...

  If Kodklaw > 6 Then                                       'Jeśli naciśnięto klawisz > F2...

  Lcd "B" ; Chr(0) ; Chr(4) ; "dny klawisz"                 'Pokaż komunikat.

  Locate 2 , 1                                              '

  Lcd "Reset"                                               '

End If                                                      'Koniec warunku.

End If                                                      '

 Waitms 200                                                 'Powtarzaj komunikat co 200mS.

 Cls                                                        'Czyść.

 

 If Kodklaw = 6 Then                                        'Jeśli naciśnięto klawisz F2.

 Lcd "Skaner"                                               'Komunikat.

'Zmniejszanie liczby podziału syntezy co 2 sek, czyli kroczenie w dół.

'Porty wyjściowe pokażą liczbę 243 w kodzie BCD.

'Portb.3 przyjmie poziom bitu 11 zmiennej Bity, itd.

 Bity = 243                                                 'Zmienna zawiera taką liczbę podziału dla syntezy, f=146,125MHz.

 Lcd "146" ; "," ; "125"                                    '

 Portb.3 = Bity.11                                          'L. Dwunasta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.0 = Bity.10                                          'K. Jedenasta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.7 = Bity.9                                           'J. Dziesiąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.6 = Bity.8                                           'I. Dziewiąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.5 = Bity.7                                           'H. Ósma wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.7 = Bity.6                                           'G. Siódma wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.6 = Bity.5                                           'F. Szósta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.4 = Bity.4                                           'E. Piąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.3 = Bity.3                                           'D. Czwarta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.2 = Bity.2                                           'C. Trzecia wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.1 = Bity.1                                           'B. Druga wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.0 = Bity.0                                           'A. Pierwsza wartość binarnej zmiennej Bity.

 Wait 2                                                     'Przerwa między skanowaniem jednego kanału, a drugiego.

 Bity = 242                                                 '

 Cls                                                        '                                               '

 Lcd "146" ; "," ; "000"                                    '

 Portb.3 = Bity.11                                          'L. Dwunasta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.0 = Bity.10                                          'K. Jedenasta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.7 = Bity.9                                           'J. Dziesiąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.6 = Bity.8                                           'I. Dziewiąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.5 = Bity.7                                           'H. Ósma wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.7 = Bity.6                                           'G. Siódma wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.6 = Bity.5                                           'F. Szósta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.4 = Bity.4                                           'E. Piąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.3 = Bity.3                                           'D. Czwarta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.2 = Bity.2                                           'C. Trzecia wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.1 = Bity.1                                           'B. Druga wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.0 = Bity.0                                           'A. Pierwsza wartość binarnej zmiennej Bity.

 Wait 2                                                     '

 Bity = 241                                                 '

 Cls                                                        '                                               '

 Lcd "145" ; "," ; "875"                                    '

 Portb.3 = Bity.11                                          'L. Dwunasta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.0 = Bity.10                                          'K. Jedenasta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.7 = Bity.9                                           'J. Dziesiąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.6 = Bity.8                                           'I. Dziewiąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.5 = Bity.7                                           'H. Ósma wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.7 = Bity.6                                           'G. Siódma wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.6 = Bity.5                                           'F. Szósta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.4 = Bity.4                                           'E. Piąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.3 = Bity.3                                           'D. Czwarta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.2 = Bity.2                                           'C. Trzecia wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.1 = Bity.1                                           'B. Druga wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.0 = Bity.0                                           'A. Pierwsza wartość binarnej zmiennej Bity.

 Wait 2                                                     '

 Bity = 240                                                 '

 Cls                                                        '

 Lcd "145" ; "," ; "750"                                    '

 Portb.3 = Bity.11                                          'L. Dwunasta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.0 = Bity.10                                          'K. Jedenasta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.7 = Bity.9                                           'J. Dziesiąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.6 = Bity.8                                           'I. Dziewiąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.5 = Bity.7                                           'H. Ósma wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.7 = Bity.6                                           'G. Siódma wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.6 = Bity.5                                           'F. Szósta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.4 = Bity.4                                           'E. Piąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.3 = Bity.3                                           'D. Czwarta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.2 = Bity.2                                           'C. Trzecia wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.1 = Bity.1                                           'B. Druga wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.0 = Bity.0                                           'A. Pierwsza wartość binarnej zmiennej Bity.

 Wait 2                                                     '

 Bity = 239                                                 '

 Cls                                                        '

 Lcd "145" ; "," ; "625"                                    '

 Portb.3 = Bity.11                                          'L. Dwunasta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.0 = Bity.10                                          'K. Jedenasta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.7 = Bity.9                                           'J. Dziesiąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.6 = Bity.8                                           'I. Dziewiąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.5 = Bity.7                                           'H. Ósma wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.7 = Bity.6                                           'G. Siódma wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.6 = Bity.5                                           'F. Szósta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.4 = Bity.4                                           'E. Piąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.3 = Bity.3                                           'D. Czwarta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.2 = Bity.2                                           'C. Trzecia wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.1 = Bity.1                                           'B. Druga wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.0 = Bity.0                                           'A. Pierwsza wartość binarnej zmiennej Bity.

 Wait 2                                                     '

 Bity = 238                                                 '

 Cls                                                        '

 Lcd "145" ; "," ; "500"                                    '

 Portb.3 = Bity.11                                          'L. Dwunasta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.0 = Bity.10                                          'K. Jedenasta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.7 = Bity.9                                           'J. Dziesiąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.6 = Bity.8                                           'I. Dziewiąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.5 = Bity.7                                           'H. Ósma wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.7 = Bity.6                                           'G. Siódma wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.6 = Bity.5                                           'F. Szósta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.4 = Bity.4                                           'E. Piąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.3 = Bity.3                                           'D. Czwarta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.2 = Bity.2                                           'C. Trzecia wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.1 = Bity.1                                           'B. Druga wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.0 = Bity.0                                           'A. Pierwsza wartość binarnej zmiennej Bity.

 Wait 2                                                     '

 Bity = 237                                                 '

 Cls                                                        '

 Lcd "145" ; "," ; "375"                                    '

 Portb.3 = Bity.11                                          'L. Dwunasta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.0 = Bity.10                                          'K. Jedenasta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.7 = Bity.9                                           'J. Dziesiąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.6 = Bity.8                                           'I. Dziewiąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.5 = Bity.7                                           'H. Ósma wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.7 = Bity.6                                           'G. Siódma wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.6 = Bity.5                                           'F. Szósta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.4 = Bity.4                                           'E. Piąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.3 = Bity.3                                           'D. Czwarta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.2 = Bity.2                                           'C. Trzecia wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.1 = Bity.1                                           'B. Druga wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.0 = Bity.0                                           'A. Pierwsza wartość binarnej zmiennej Bity.

 Wait 2                                                     '

 Bity = 236                                                 '

 Cls                                                        '

 Lcd "145" ; "," ; "250"                                    '

 Portb.3 = Bity.11                                          'L. Dwunasta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.0 = Bity.10                                          'K. Jedenasta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.7 = Bity.9                                           'J. Dziesiąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.6 = Bity.8                                           'I. Dziewiąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.5 = Bity.7                                           'H. Ósma wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.7 = Bity.6                                           'G. Siódma wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.6 = Bity.5                                           'F. Szósta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.4 = Bity.4                                           'E. Piąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.3 = Bity.3                                           'D. Czwarta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.2 = Bity.2                                           'C. Trzecia wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.1 = Bity.1                                           'B. Druga wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.0 = Bity.0                                           'A. Pierwsza wartość binarnej zmiennej Bity.

 Wait 2                                                     '

 Bity = 235                                                 '

 Cls                                                        '

 Lcd "145" ; "," ; "125"                                    '

 Portb.3 = Bity.11                                          'L. Dwunasta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.0 = Bity.10                                          'K. Jedenasta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.7 = Bity.9                                           'J. Dziesiąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.6 = Bity.8                                           'I. Dziewiąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.5 = Bity.7                                           'H. Ósma wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.7 = Bity.6                                           'G. Siódma wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.6 = Bity.5                                           'F. Szósta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.4 = Bity.4                                           'E. Piąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.3 = Bity.3                                           'D. Czwarta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.2 = Bity.2                                           'C. Trzecia wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.1 = Bity.1                                           'B. Druga wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.0 = Bity.0                                           'A. Pierwsza wartość binarnej zmiennej Bity.

 Wait 2                                                     '

 Bity = 234                                                 '

 Cls                                                        '

 Lcd "145" ; "," ; "000"                                    '

 Portb.3 = Bity.11                                          'L. Dwunasta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.0 = Bity.10                                          'K. Jedenasta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.7 = Bity.9                                           'J. Dziesiąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.6 = Bity.8                                           'I. Dziewiąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.5 = Bity.7                                           'H. Ósma wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.7 = Bity.6                                           'G. Siódma wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.6 = Bity.5                                           'F. Szósta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.4 = Bity.4                                           'E. Piąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.3 = Bity.3                                           'D. Czwarta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.2 = Bity.2                                           'C. Trzecia wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.1 = Bity.1                                           'B. Druga wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.0 = Bity.0                                           'A. Pierwsza wartość binarnej zmiennej Bity.

 Wait 2                                                     '

 Bity = 233                                                 '

 Cls                                                        '

 Lcd "144" ; "," ; "875"                                    '

 Portb.3 = Bity.11                                          'L. Dwunasta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.0 = Bity.10                                          'K. Jedenasta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.7 = Bity.9                                           'J. Dziesiąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.6 = Bity.8                                           'I. Dziewiąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.5 = Bity.7                                           'H. Ósma wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.7 = Bity.6                                           'G. Siódma wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.6 = Bity.5                                           'F. Szósta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.4 = Bity.4                                           'E. Piąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.3 = Bity.3                                           'D. Czwarta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.2 = Bity.2                                           'C. Trzecia wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.1 = Bity.1                                           'B. Druga wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.0 = Bity.0                                           'A. Pierwsza wartość binarnej zmiennej Bity.

 Wait 2                                                     '

 Bity = 232                                                 '

 Cls                                                        '

 Lcd "144" ; "," ; "750"                                    '

 Portb.3 = Bity.11                                          'L. Dwunasta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.0 = Bity.10                                          'K. Jedenasta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.7 = Bity.9                                           'J. Dziesiąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.6 = Bity.8                                           'I. Dziewiąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.5 = Bity.7                                           'H. Ósma wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.7 = Bity.6                                           'G. Siódma wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.6 = Bity.5                                           'F. Szósta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.4 = Bity.4                                           'E. Piąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.3 = Bity.3                                           'D. Czwarta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.2 = Bity.2                                           'C. Trzecia wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.1 = Bity.1                                           'B. Druga wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.0 = Bity.0                                           'A. Pierwsza wartość binarnej zmiennej Bity.

 Wait 2                                                     '

 Bity = 231                                                 '

 Cls                                                        '

 Lcd "144" ; "," ; "625"                                    '

 Portb.3 = Bity.11                                          'L. Dwunasta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.0 = Bity.10                                          'K. Jedenasta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.7 = Bity.9                                           'J. Dziesiąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.6 = Bity.8                                           'I. Dziewiąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.5 = Bity.7                                           'H. Ósma wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.7 = Bity.6                                           'G. Siódma wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.6 = Bity.5                                           'F. Szósta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.4 = Bity.4                                           'E. Piąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.3 = Bity.3                                           'D. Czwarta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.2 = Bity.2                                           'C. Trzecia wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.1 = Bity.1                                           'B. Druga wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.0 = Bity.0                                           'A. Pierwsza wartość binarnej zmiennej Bity.

 Wait 2                                                     '

 Bity = 230                                                 '

 Cls                                                        '

 Lcd "144" ; "," ; "500"                                    '

 Portb.3 = Bity.11                                          'L. Dwunasta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.0 = Bity.10                                          'K. Jedenasta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.7 = Bity.9                                           'J. Dziesiąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.6 = Bity.8                                           'I. Dziewiąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.5 = Bity.7                                           'H. Ósma wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.7 = Bity.6                                           'G. Siódma wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.6 = Bity.5                                           'F. Szósta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.4 = Bity.4                                           'E. Piąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.3 = Bity.3                                           'D. Czwarta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.2 = Bity.2                                           'C. Trzecia wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.1 = Bity.1                                           'B. Druga wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.0 = Bity.0                                           'A. Pierwsza wartość binarnej zmiennej Bity.

 Wait 2

 Bity = 229

 Cls

 Lcd "144" ; "," ; "375"

 Portb.3 = Bity.11                                          'L. Dwunasta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.0 = Bity.10                                          'K. Jedenasta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.7 = Bity.9                                           'J. Dziesiąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.6 = Bity.8                                           'I. Dziewiąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.5 = Bity.7                                           'H. Ósma wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.7 = Bity.6                                           'G. Siódma wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.6 = Bity.5                                           'F. Szósta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.4 = Bity.4                                           'E. Piąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.3 = Bity.3                                           'D. Czwarta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.2 = Bity.2                                           'C. Trzecia wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.1 = Bity.1                                           'B. Druga wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.0 = Bity.0                                           'A. Pierwsza wartość binarnej zmiennej Bity.

 Wait 2                                                     '

 Bity = 228                                                 '

 Cls                                                        '

 Lcd "144" ; "," ; "250"                                    '

 Portb.3 = Bity.11                                          'L. Dwunasta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.0 = Bity.10                                          'K. Jedenasta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.7 = Bity.9                                           'J. Dziesiąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.6 = Bity.8                                           'I. Dziewiąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.5 = Bity.7                                           'H. Ósma wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.7 = Bity.6                                           'G. Siódma wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.6 = Bity.5                                           'F. Szósta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.4 = Bity.4                                           'E. Piąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.3 = Bity.3                                           'D. Czwarta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.2 = Bity.2                                           'C. Trzecia wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.1 = Bity.1                                           'B. Druga wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.0 = Bity.0                                           'A. Pierwsza wartość binarnej zmiennej Bity.

 Wait 2                                                     '

 Bity = 227                                                 '

 Cls                                                        '

 Lcd "144" ; "," ; "125"                                    '

 Portb.3 = Bity.11                                          'L. Dwunasta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.0 = Bity.10                                          'K. Jedenasta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.7 = Bity.9                                           'J. Dziesiąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.6 = Bity.8                                           'I. Dziewiąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.5 = Bity.7                                           'H. Ósma wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.7 = Bity.6                                           'G. Siódma wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.6 = Bity.5                                           'F. Szósta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.4 = Bity.4                                           'E. Piąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.3 = Bity.3                                           'D. Czwarta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.2 = Bity.2                                           'C. Trzecia wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.1 = Bity.1                                           'B. Druga wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.0 = Bity.0                                           'A. Pierwsza wartość binarnej zmiennej Bity.

 Wait 2                                                     '

 Bity = 226                                                 '

 Cls                                                        '

 Lcd "144" ; "," ; "000"                                    '

 Portb.3 = Bity.11                                          'L. Dwunasta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.0 = Bity.10                                          'K. Jedenasta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.7 = Bity.9                                           'J. Dziesiąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.6 = Bity.8                                           'I. Dziewiąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.5 = Bity.7                                           'H. Ósma wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.7 = Bity.6                                           'G. Siódma wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.6 = Bity.5                                           'F. Szósta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.4 = Bity.4                                           'E. Piąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.3 = Bity.3                                           'D. Czwarta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.2 = Bity.2                                           'C. Trzecia wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.1 = Bity.1                                           'B. Druga wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.0 = Bity.0                                           'A. Pierwsza wartość binarnej zmiennej Bity.

 Wait 2                                                     '

 Bity = 225                                                 '

 Cls                                                        '

 Lcd "143" ; "," ; "875"                                    '

 Portb.3 = Bity.11                                          'L. Dwunasta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.0 = Bity.10                                          'K. Jedenasta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.7 = Bity.9                                           'J. Dziesiąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.6 = Bity.8                                           'I. Dziewiąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.5 = Bity.7                                           'H. Ósma wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.7 = Bity.6                                           'G. Siódma wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portb.6 = Bity.5                                           'F. Szósta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.4 = Bity.4                                           'E. Piąta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.3 = Bity.3                                           'D. Czwarta wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.2 = Bity.2                                           'C. Trzecia wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.1 = Bity.1                                           'B. Druga wartość binarnej zmiennej Bity.

 Portd.0 = Bity.0                                           'A. Pierwsza wartość binarnej zmiennej Bity.

 Wait 2                                                     '

  End If                                                    'Koniec warunku - jeśli naćiśnięto klawisz F1.

  Loop                                                      'Powtarzaj pętlę.

End                                                         'Tu jest koniec tej pętli.

Return                                                      'Wróć do pierwszej pętli.

 

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

 

  'Tablica numerów przycisków klawiatury AT w kodzie ASCI:

Keydata:                                                    'Podprogram tablicy.

     'Małe litery

   Data 0 , 5 , 0 , 3 , 4 , 5 , 6 , &H07 , 5 , 5 , 5 , &H0B , &H0C , 0,       ''''''''''''A

   Data 63 , 63 , 63 , 63 , 63 , 63 , 63 , 113 , 49 , 63 , 63 , 63 , 122,       ''''''''''B

   Data 115 , 97 , 119 , 50 , 63 , 63 , 99 , 120 , 100 , 101 , 52 ,       ''''''''''''''''C

   Data 51 , 63 , 63 , 32 , 118 , 102 , 116 , 114 , 53 , 63 , 63 , 110 ,       '''''''''''D

   Data 98 , 104 , 103 , 121 , 54 , 63 , 63 , 63 , 109 , 106 , 117 , 55 ,       ''''''''''E

   Data 56 , 63 , 63 , 44 , 107 , 105 , 111 , 48 , 57 , 63 , 63 , 46 , 47 ,       ''''''''F

   Data 108 , 59 , 112 , 95 , 63 , 63 , 63 , 63 , 63 , 63 , 61 , 63 , 63 , 63 ,       ''''G

   Data 63 , 13 , 63 , 63 , 124 , 63 , 63 , 63 , 63 , 63 , 63 , 63 , 63 , 63 , 63,       'H

   Data 63 , 49 , 63 , 52 , 55 , 63 , 63 , 63 , 48 , 127 , 50 , 53 , 54 , 56,       ''''''I

   Data 1 , 63 , 5 , 43 , 51 , 45 , 42 , 57 , 63 , 63       ''''''''''''''''''''''''''''''J

 

    'Duże litery

  Data 0 , 0 , 0 , 5 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,       ''''''''''K

  Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 81 , 33 , 03 , 0 , 0 , 90 , 83 , 65,       ''''''''L

  Data 87 , 64 , 0 , 0 , 67 , 88 , 68 , 69 , 36 , 35 , 0 , 0 , 0 , 86,       '''''M

  Data 70 , 84 , 82 , 37 , 0 , 0 , 78 , 66 , 72 , 71 , 89 , 94 , 0,       ''''''''N

  Data 0 , 0 , 77 , 74 , 85 , 38 , 42 , 0 , 0 , 60 , 75 , 73 , 79,       '''''''''O

  Data 41 , 40 , 0 , 0 , 62 , 63 , 76 , 58 , 80 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,       '''''''P

  Data 0 , 123 , 43 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 125 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0,       '''''Q

  Data 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 49 , 49 , 0 , 52 , 55 , 0 , 0 , 0 , 48,       '''''R

  Data 44 , 50 , 53 , 54 , 56 , 0 , 0 , 0 , 43 , 51 , 45 , 42 , 57 , 0 , 0       'S